Info za kupce

Link na <<  Zašto odabrati našu agenciju za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina?


Nalogodavac – Kupac

Kupac može kontaktirati Posrednika putem elektroničke pošte (formular na web stranici), telefonom ili osobno.
Posrednik preferira osobni sastanak u svojim poslovnim prostorijama zbog osobnog upoznavanja budućih stranaka, kvalitetnijeg razgovora, fotokopiranja osobne dokumentacije i upoznavanja želja i mogućnosti obiju strana.

Nalogodavac – Kupac ima mogućnost da bira između oglašenih nekretnina Posrednika, gdje Kupac može od Posrednika odmah zatražiti uslugu posredovanja potpisom ugovora za posredovanje, odnosno spajanje sa trećom osobom, vlasnikom, opunomoćnikom Prodavatelja i/ili obilazak nekretnina. Može zatražiti od Posrednika da traži nekretninu po njegovoj želji. I u jednom i drugom slučaju prije pristupanju radnji posredovanja, obilaska postojećih nekretnina ili potražnje budućih, Posrednik i Nalogodavac moraju po ZPPN-u sklopiti u pisanoj formi ugovor ili nalog za posredovanje. Nakon identifikacije Nalogodavca i sklapanja ugovora za posredovanje, uspostavlja se  poslovni odnos sa Kupcem/Nalogodavcem, odnosno Nalogodavac može dobiti povjerljive informacije od Posrednika.


U skladu i prema obvezama sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina donešeni su Opći uvjeti poslovanja Posrednika

 Općenito o poslovanju Posrednika i obveze Nalogodavca – Kupca prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika (izvadak iz teksta o Općim uvjetima poslovanja):
 
OPĆE ODREDBE 

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor ili nalog o posredovanju (standardni ili isključivi).

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora ili naloga o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca. Nalogodavac potpisom ugovora ili naloga o posredovanju potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama Općih uvjeta poslovanja, te ih prihvaća, osim ako ugovorne odnose sa Posrednikom nije ugovorom definirao drugačije. Posrednik obavlja djelatnost sa pažnjom dobroga stručnjaka. Ako Posrednik ima Nalogodavca sa dvije strane (Kupac i Prodavatelj, itd…), skrbi o interesima obiju strana, održavanjem uravnoteženog položaja u odnosu na interese oba nalogodavca.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
 • Posrednik u prometu nekretnina – MIRAKUL ADRIA  d.o.o. Tisno
 • Posredovanje u prometu nekretnina – su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču priprema i povezivanja Nalogodavca (Kupca ili Prodavatelja, itd…)  i treće osobe (Kupca ili Prodavatelja, itd…) te pregovora (ako je ugovoreno) i priprema oko sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr;
 • Nalogodavac - je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju a može biti: prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina,
 • Treća osoba (isto može biti Nalogodavac, obostrano posredovanje) - je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnog posla za predmetnu  nekretninu;
 • Ponuda nekretnina – na web stranicama Posrednika i u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, je poziv za sklapanje ugovora o posredovanju za Nalogodavce (kupce, najmoprimce, itd…), radi priprema za povezivanje putem Posrednika sa trećim osobama, odnosno prodavateljima, najmodavcima, itd…, za već poznate i oglašene nekretnine od strane Posrednika;
 • Posrednički ugovor ili nalog za posredovanje – je pisani dokument na osnovu čega Posrednik vrši radnje posredovanja za sve sudionike u prometu nekretnina;
 • Povjerljive informacije kod kupnje nekretnine - su informacije koji nisu općeg karaktera, odnosno: točna lokacija u smislu adrese,  ulice i kućnog broja nekretnine, broj katastarske čestice ili zemljišnoknjižnog uloška nekretnine, ime, telefonski broj, adresa nalogodavca, i sl. Povjerljive informacije daju se samo nakon sklapanja ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika;
 • Informacije općeg karaktera kod kupnje  nekretnine – naselje u kojem se nalazi nekretnina, početna cijena, uređenost vlasništva i legaliteta nekretnine, veličina, itd...
 • Sklapanje ugovora ili naloga putem elektroničke pošte (Zakon o elektroničkoj ispravi NN 105/05 i Zakon o elektroničkoj trgovini NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) – Sklapanje ugovora moguće je elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Kada se elektronička poruka, odnosno elektronički oblik koristi kao oblik u sklapanju ugovora, takvu ugovoru neće se osporiti pravna valjanost samo na temelju činjenice da je sastavljen u obliku elektroničke poruke, odnosno u elektroničkom obliku. Na obveznopravne odnose proizašle iz ili u vezi s ugovorima sklopljenima elektroničkim putem ili u elektroničkom obliku primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odnosno odgovarajući propis koji uređuje ugovorne odnose. Ovim se ispunjava obveza na osnovi ZPPN, NN 107/07 da ugovor ili nalog za posredovanje mora biti u pisanom obliku.


OBVEZE NALOGODAVCA  (KUPAC)
 
 • Dati/dostaviti na uvid dokumente za identifikaciju Nalogodavca (osobna iskaznica, putovnica, punomoć, itd…)
 • Zaključiti ugovor o posredovanju sa Posrednikom (standardni ili isključivi),
 • Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • Isplatiti Posredničku naknadu, odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla (ugovora), odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako se na osnovu predugovora vrši  prva transakcija/isplata dijela (kapare, avansa,...) kupoprodajne cijene,
 • Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim sa cijenom i vlasništvom na nekretnini
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, prema savjesnosti te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ukupne posredničke naknade za posredovani posao.

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi s kojim ga je Posrednik doveo u vezu ili  koja je poslana sa strane Posrednika. 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao Posrednik, a za koji je Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Cijeli tekst o načinu poslovanja Posrednika možete pročitati pod „Općim Uvjetima Poslovanja”.


Mirakul Adria d.o.o.