Info za prodavatelje
Koju dokumentaciju treba pripremiti vlasnik nekretnine za prodaju, zamjenu, najam nekretnina?

Prodavatelj može kontaktirati Posrednika putem elektroničke pošte (formular na web stranici), telefonom ili osobno.
Preferiramo osobni sastanak u svojim poslovnim prostorijama zbog osobnog upoznavanja, kvalitetnijeg razgovora, fotokopiranja postojeće dokumentacije, pristupa internetskim podacima, upoznavanja želja i mogućnosti stranke.

Kad se odlučite za prodaju nekretnine potrudite se i pripremite svu dostupnu dokumentaciju vezanu za nekretninu prije nego što krenete u ured ovlaštene agencije za nekretnine, prije nego pozovete educiranog agenta za pregled Vaše nekretnine, odnosno prije potpisa ugovora o posredovanju i oglašavanja nekretnine, kako bi se nekretnina našla na prioritetnom mjestu kod posrednika.
Zajednički cilj agenta za posredovanje i vlasnika nekretnine je realizacija ugovorenog posla.
Savjesni, odgovorni i profesionalni posrednici će Vam pomoći oko rješavanja dokumentacije, legaliteta nekretnine i neće prihvatiti posredovanje, ponuditi nekretninu na tržištu bez potrebne dokumentacije.
Prije nego agent uspije prodati Vašu nekretninu mora „prodati” kupcu sebe. Odnosno potencijalni kupac imat će više povjerenja u agenta zbog pripremljenosti i znanja koje posjeduje o nekretnini i pravnome stanju iste. Neupućenost agenta u stanje nekretnine rezultirat će gubitkom kupca.
 
Popis potrebne dokumentacije za prodaju, zamjenu, najam, nekretnina
 
Kuće, vikendice, stanovi, apartmani, poslovni prostori:
 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Etažni elaborat i međuvlasnički ugovor (za etažirane nekretnine) ili diobni plan i ugovor o diobi (za nekretnine sa provedenom diobom)
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, i sl…)
 • Energetski certifikat
 • Građevinska dozvola sa projektima, uporabna dozvola ili neki drugi dokument kojim se dokazuje legalnost i uporabljivost objekta (npr: Rješenje o izvedenom stanju). Za objekte građene prije 1968 g. prema Zakonu o gradnji iz 2014 godine, Rješenje o uporabi koja se dobiva od ureda za prostorno uređenje (cijena oko 600 kuna) na osnovi Potvrde katastra da je objekt građen prije 1968. g.
Zemljište:
 • Zemljišno-knjižni izvadak ili vlasnički list
 • Kopija katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Dokaz o načinu stjecanja nekretnine prodavatelja (kupoprodajni ili darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju, …)
 • Potvrda o namjeni zemljišta ili Lokacijska informacija ureda za prostorno uređenje

Provjerite u Registru da li radite sa legalnom agencijom za posredovanje ili agentom

Registar posrednika u prometu nekretnina i imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina:

Link: http://posredovanje.hgk.hr/posredovanje/


U skladu i prema obvezama sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina donešeni su Opći uvjeti poslovanja Posrednika

Općenito o poslovanju Posrednika i obveze Nalogodavca – Prodavatelja prema Općim uvjetima poslovanja Posrednika (izvadak iz teksta o Općim uvjetima poslovanja):

OPĆE ODREDBE 

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor ili nalog o posredovanju (standardni ili isključivi).

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora ili naloga o posredovanju sklopljenim između Posrednika i Nalogodavca. Nalogodavac potpisom ugovora ili naloga o posredovanju potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama Općih uvjeta poslovanja, te ih prihvaća, osim ako ugovorne odnose sa Posrednikom nije ugovorom definirao drugačije. Posrednik obavlja djelatnost sa pažnjom dobroga stručnjaka. Ako Posrednik ima Nalogodavca sa dvije strane (Kupac i Prodavatelj, itd…), skrbi o interesima obiju strana, održavanjem uravnoteženog položaja u odnosu na interese oba nalogodavca.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:
 • Posrednik u prometu nekretnina – MIRAKUL ADRIA d.o.o. Tisno
 • Posredovanje u prometu nekretnina – su radnje Posrednika u prometu nekretnina koje se tiču priprema i povezivanja Nalogodavca (Kupca ili Prodavatelja, itd…)  i treće osobe (Kupca ili Prodavatelja, itd…) te pregovora (ako je ugovoreno) i priprema oko sklapanja pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr;
 • Nalogodavac - je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju a može biti: prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina,
 • Treća osoba (isto može biti Nalogodavac, obostrano posredovanje) - je osoba koju Posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnog posla za predmetnu  nekretninu;
 • Ponuda nekretnina – na web stranicama Posrednika i u sredstvima javnoga priopćavanja, odnosno drugim pisanim i elektroničkim medijima, je poziv za sklapanje ugovora o posredovanju za Nalogodavce (kupce, najmoprimce, itd…), radi priprema za povezivanje putem Posrednika sa trećim osobama, odnosno prodavateljima, najmodavcima, itd…, za već poznate i oglašene nekretnine od strane Posrednika;
 • Posrednički ugovor ili nalog za posredovanje – je pisani dokument na osnovu čega Posrednik vrši radnje posredovanja za sve sudionike u prometu nekretnina;
 • Povjerljive informacije kod kupnje nekretnine - su informacije koji nisu općeg karaktera, odnosno: točna lokacija u smislu adrese,  ulice i kućnog broja nekretnine, broj katastarske čestice ili zemljišnoknjižnog uloška nekretnine, ime, telefonski broj, adresa nalogodavca, i sl. Povjerljive informacije daju se samo nakon sklapanja ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika;
 • Informacije općeg karaktera kod kupnje  nekretnine – naselje u kojem se nalazi nekretnina, početna cijena, uređenost vlasništva i legaliteta nekretnine, veličina, itd...
 • Sklapanje ugovora ili naloga putem elektroničke pošte (Zakon o elektroničkoj ispravi NN 105/05 i Zakon o elektroničkoj trgovini NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11) – Sklapanje ugovora moguće je elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Ponuda i prihvat ponude mogu se dati elektroničkim putem, odnosno u elektroničkom obliku. Kada se elektronička poruka, odnosno elektronički oblik koristi kao oblik u sklapanju ugovora, takvu ugovoru neće se osporiti pravna valjanost samo na temelju činjenice da je sastavljen u obliku elektroničke poruke, odnosno u elektroničkom obliku. Na obveznopravne odnose proizašle iz ili u vezi s ugovorima sklopljenima elektroničkim putem ili u elektroničkom obliku primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odnosno odgovarajući propis koji uređuje ugovorne odnose. Ovim se ispunjava obveza na osnovi ZPPN, NN 107/07 da ugovor ili nalog za posredovanje mora biti u pisanom obliku.


OBVEZE NALOGODAVCA  
 
 • Dati/dostaviti na uvid dokumente za identifikaciju Nalogodavca (osobna iskaznica, putovnica, punomoć, itd…)
 • Zaključiti ugovor o posredovanju sa Posrednikom (standardni ili isključivi),
 • Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
 • Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine,
 • Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
 • Isplatiti Posredničku naknadu, odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla (ugovora), odnosno pred­ugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako se na osnovu predugovora vrši  prva transakcija/isplata dijela (kapare, avansa,...) kupoprodajne cijene,
 • Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
 • Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim sa cijenom i vlasništvom na nekretnini
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, prema savjesnosti te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ukupne posredničke naknade za posredovani posao.

 Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Posredniku ili trećoj ugovornoj osobi s kojim ga je Posrednik doveo u vezu ili  koja je poslana sa strane Posrednika. 

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao Posrednik, a za koji je Posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

Cijeli tekst o načinu poslovanja Posrednika možete pročitati pod „Općim Uvjetima Poslovanja”.


Mirakul Adria d.o.o.